Brojač članova

87

Najnovije
Najčitanije
Video

Newsletter

Zadnji broj

Anketa

Imate satelitsku antenu na poziciji:

Astru 19,2 E - 10.2%
HotBIrd 13 E - 4.2%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 - 39.4%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 - 6.9%
Asrtu19,2 E - HotBird13-Eutelsat 16 - Thor 1W - 6.5%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 -Astra 28 - 6.9%
Pokretni sustav - 19.4%
Nešto drugo - 6.5%

Ukupno glasova: 216

Brojač posjeta

Danas11
Jučer38
Ovaj tjedan79
Ovaj mjesec977
Svi dani119074

Trenutno stanje: 2 gostiju i nema članova online

Statut

Statut:

 

Na temelju odredbe članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine"   88/01, 11/02), Osnivačka skupština HRVATSKE UDRUGA MREŽA - NETCRO na svojoj sjednici održanoj dana08.11.2011. godine, donosi slijedeći:

-STATUT-

HRVATSKE UDRUGA MREŽA - NETCRO


I.       OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada Udruge, članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, unutarnjem ustroju, pravnom položaju, tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, odgovornosti članova, financiranja, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge i druga pitanja važna za Udrugu "NETCRO" (u daljnjem tekstu: Udruga).

 

Udruga se osniva s ciljem pružanja potpore razvoju civilnog društva, promicanju i uvođenja novih informatičko-komunikacijskih tehnologija, stvaranju nezavisnog slobodnog medijskog prostora, promicanju volontiranja, promicanja i potpore, potpore organiziranju i aktivnom djelovanju mladih, razvoja društveno odgovornog ponašanja, humanitarnog djelovanja, promocije i razvoja društvenog poduzetništva te drugih djelatnosti koje se obavljaju za opće dobro.

Statut je temeljni akt Udruge.


       Članak 2.

Udruga je nevladina i neprofitna organizacija te se upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave.
Za preuzete obveze Udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik/ica Udruge, te druge osobe koje ovlasti Skupština Udruge.


      Članak 3.

Puni naziv Udruge glasi: HRVATSKA UDRUGA MREŽA - NETCRO

Skraćeni naziv Udruge je: NETCRO.

Uz naziv na hrvatskom jeziku, naziv Udruge na stranom jeziku koristit će se u kontaktiranju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim udrugama.

Naziv Udruge u prijevodu na engleski jezik glasi:

  • Croatian Association of Network - NETCRO

 

      Članak 4.

Znak Udruge je stilizirani skraćeni naziv “NETCRO”.

 

      Članak 5.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, a Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga može surađivati i biti član programski bliskih organizacija i neprofitnih udruga u zemlji i inozemstvu.

Odluku u promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

 

       Članak 6.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge kvadratnog je oblika, promjera 40x15 mm. U pečatu je ispisan skraćeni naziv te sjedišta Udruge.

Pečat čuvaju i ovlaštenje koristite predsjednik Udruge te tajnik udruge, a po potrebi i drugi članovi koje se ovlasti.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Način uporabe i zaštite pečata pobliže određuje predsjednik Udruge posebnim aktom.


Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se:

a)      izvješćem o svojem djelovanju;

b)      izvješćivanjem u sredstvima javnog priopćavanja;

c)      izdavanjem priopćenja, biltena i godišnjih izvještaja;

d)     mogućnošću nazočnosti sredstava javnih priopćavanja na sjednicama tijela Udruge;

e)   prezentacijom rada i aktivnosti putem internetskih stranica Udruge.


II.                CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

   Članak 8.

Cilj i svrha osnivanja Udruge jest afirmirati uporabu informacijsko telekomunikacijske tehnologije u nas, od  javnog sektora do gospodarskih subjekata i time doprinijeti porastu razine konkurentnosti čitavog društva. Riječ je o procesu. Vizija udruge je da kroz ciljanu komunikaciju s predstavnicima vlasti, stručnom javnošću, gospodarstvenicima, kao i s akademskom zajednicom taj proces držimo aktivnim.

Ciljevi osnivanja Udruge su:

a)     potpora razvoju civilnog društva;

b)    humanitarno djelovanje (osiguranje i poboljšanje kvalitete življenja, poboljšanje uvjeta školovanja);

c)    djelovanje na poboljšanje kvalitete života onima kojima je život na bilo koji način otežan;

d)     promicanje i uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija baziranih na slobodnom softveru otvorenog koda;

e)      usmjerenost prema sljedećim programskim područjima: obrazovanje, osposobljavanje za rad, prilike za mladež, opismenjivanje/poduka odraslih, digitalna podijeljenost i druge socijalne usluge za zajednicu;

f)   omogućavanje dostupnosti korištenja računala softvera otvorenog koda te korištenje računalnih sustava u vođenju svojih ureda ili obučavati potrebite pojedince;

g)      stvaranje nezavisnog medijskog prostora;

h)      promicanje volontiranja;

i)   potpora organiziranju i aktivnom djelovanju mladih, naročito na polju nezavisnog kulturnog djelovanja;

j)       poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga;

k)      razvoj društveno odgovornog ponašanja;

l)        promicanje i razvoj društvenog poduzetništva;

m)    ostvarivanje suradnje sa drugim domaćim i stranim udrugama i organizacijama koje imaju slične ciljeve u Hrvatskoj i izvan nje, s težnjom učlanjenja u srodne Međunarodne udruge;

n)  povezivanje u Europsku mrežu organizacija koje su usmjerene na razvoj i uporabu satelitsko informatičkih djelatnosti;

o)   poticanje osnivanja mreža institucija za podržavanje razvoja širokog i masi dostupnog tehnološkog razvitka, sudjelovanje u projektu Europske komisije koja se bavi sličnom problematikom;

 

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja cilja iz članka 9. Udruga će svoje ciljeve ostvarivati kroz  djelatnosti:

a)  programsko/projektno povezivanje – kreiranje i provedba zajedničkih programa, kampanja i javnih inicijativa;

b)      razmjenu informacija i iskustava;

c)      izradu programa neformalnog obrazovanja (seminari, radionice, tečajevi);

d)     javno zagovaranje;

e)  partnersku suradnju s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, poslovnim sektorom i drugim organizacijama i institucijama;

f)   stručnu pomoć, edukaciju i davanje podrške te rješavanje problematike članovima udruge;

g)  uspostavljanje kontakata putem suradnje sa ostalim srodnim udrugama civilnog društva;

      organiziranje stručnih predavanja i edukacija članova i obitelji udruge;

h)  organizaciju javnih rasprava, tribina, panela, neprofitnih manifestacija (koncerti, kazališnih predstava, projekcije, promocije, izložbe, itd.), kampova i izleta za članove Udruge;

   i)  organiziranje akcija i sudjelovanje u akcijama kojima je cilj prikupiti novčana i  materijalna  sredstva radi pripomoći onima kojima je ona neophodna;

j)        suradnja s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu provođenja ciljeva i djelatnosti Udruge;

k)  organiziranje susreta članova radi međusobnog druženja, potpore i razmjene iskustava;

l)        razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sa udrugama izvan RH;

m)    druge djelatnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih sukladne Zakonu.


III. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA,

 

       SAMOSTALNOST I NEOVISNOST UDRUGE

 
            Članak 10.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu javnosti, otvorenosti, plemenitosti, dragovoljnosti, nesebičnosti i želji svojih članova u pružanju pomoći ljudima kojima je potrebna i u trenutku kada im je potrebna te na razvijanju osjećaja za njegovanjem općeljudskih i duhovnih vrijednosti.

Tijela i zastupnici Udruge nadležni s za određivanje ciljeva i poduzimanje djelatnosti Udruge, moraju stvarno i nedvojbeno biti samostalni i slobodni od svakog, pa i posrednog, utjecaja djelatnika i njihovih udruga te utjecaja tijela državne vlasti.

U tijela Udruge mogu biti birane samo osobe koje ispunjavaju uvjete određene ovim Statutom. Udruga je  neovisna,  nepolitička,  nevladina,  nestranačka,  neprofitna pravna osoba kojom  upravljaju njezini članovi.

 

IV.  NAČELO JAVNOG DJELOVANJA

 

           Članak 11.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se redovnim istinitim izvješćivanjem članova i šire javnosti o radu Udruge putem oglasne ploče, sjednica, internet stranica, sredstava javnog priopćavanja te na druge prikladne načine.

Tijelo Udruge može isključiti javnost sa svoje sjednice zbog zaštite osobne ili poslovne tajne, zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge ili zbog ograničenih uvjeta prostora u kojem se sjednica održava.

 

            Članak 12.

Djelovanje Udruge zasniva se na:

         dragovoljnom i slobodnom uključivanju u rad Udruge;

         slobodnom izražavanju mišljenja i uvjerenja;

         suprotstavljanju svakom obliku ideologije i totalitarizma;

         samostalnosti u radu;

         odgovornosti pojedinca Udruge za svoj rad;

         poštivanju pozitivnih zakonskih propisa i demokratskih institucija Republike Hrvatske;

U Udruzi nije dopušteno djelovanje političkih stranaka te se Udruga u tome smislu ograđuje od političkog djelovanja svojih članova izvan Udruge.

 

V.  NAČIN I POSTUPCI IZBORA I IMENOVANJA

 

            Članak 13.

Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika Udruge, počasnog predsjednika, i članova Upravnog odbora, obavlja se na Skupštini Udruge javnim glasovanjem.

Posebnom odlukom Skupštine može se odrediti i tajni način glasovanja.

U postupku izbora kada je istaknut samo jedan kandidat za izbor je potrebna natpolovična većina svih koji su pristupili glasovanju.

U postupku izbora u kojem se bira više članova (Upravni odbor) izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

 

VI.  SLUŽBENA I POSLOVNA TAJNA

 

Članak 14.

Službenom i poslovnom tajnom Udruge smatraju se:

         osobni podaci, dokumenti i isprave o članovima te podaci donatora, dobrotvora, kao i  od onih kojima je pružena pomoć;

  financijsko-računovodstvene informacije o imovinskom stanju i financijskom poslovanju

Udruge, osim podataka i informacija koje se dostavljaju nadležnim kontrolnim i   revizijskim organima Republike Hrvatske ili na pisani zahtjev nadležnog suda.

 

VII.  ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE

 

Članak 15.

 Svaki/a poslovno sposoban/na državljanin/ka Republike Hrvatske, pravna osoba ili strana osoba koja želi sudjelovati u nekom od organiziranih sadržaja i oblika koje organizira Udruga te koji/a prihvaća odredbe ovog Statuta, sva prava, obveze i odgovornosti koje iz njega proizlaze, može pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati i biti član/ica Udruge. Osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću može biti član/ica Udruge ali bez sudjelovanja u radu tijela Udruge - nominalni članovi/ce.

Pravnu osobu predstavlja njezin ovlašteni predstavnika /ica. Članstvo može biti redovito i počasno.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. Strukovni članovi uplaćuju članarinu nakon pozitivnog rješenja Upravnog odbora, a sukladno doprinosu u ostvarivanju ciljeva Udruge. Članom/icom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice za članstvo, upisom u evidenciju članova/ica Udruge te uplatom članarine.

 

Članak 16.

 Fizička ili pravna osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

 Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

 

Članak 17.

 Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 18.

 Udruga vodi evidenciju svojih članova/ica za koju je odgovoran Tajnik Udruge.

 

Članak 19.

 Članstvo u Udruzi može biti:

 a)      redovno;

 b)      nominalno;

 c)      strukovno

 d)     počasno.

 Redovni/a član/ica je aktivni/a član/ica s punim opsegom Statutom predviđenih obveza i prava.

 Nominalni/a član/ica je osoba koja obavlja volonterske poslove utvrđene prema Zakonu i propisima, ima i sve obveze redovnog/e člana/ice, a oslobođena je plaćanja članarine s time da nema pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge te ne ostvaruje mogućnost stručnog savjetovanja, tribina i edukacija. Počasni/a član/ica može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja ima izuzetne zasluge u unapređenju te ugledu i napretku Udruge. Počasne članove/ice imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora te takvi/e nemaju pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Strukovni članovi su udruge istih interesa, vlasnici obrta i dionička društva kojima je određena uplata članarine po doprinosu u ostvarivanju ciljeva Udruge, a isto se rješava rješenjem Upravnog odbora. Pozitivno riješene pristupnice za članstvo te druga imenovanja, Upravni odbor prosljeđuje Tajniku Udruge koji primljene članove i odluke o imenovanjima evidentira u evidencije Registra članstva.

 Iznos članarine se određuje na Skupštini udruge, a vodeći računa o obiteljskim, socijalnim aspektima iznos članarine se dijeli u dvije kategorije; i to, članarina redovnog člana te članarina za članove koji su oslobođeni u cijelom iznosu ili djela iznosa od plaćanja iste zbog socijalnih prilika, a posjeduju pozitivno rješenje zakonom propisanih uvjeta te statusa kod nadležne institucije centra za socijalnu skrb.

 Članarina se uplaćuje jedanput godišnje za narednu godinu te se uplate bilježe u Registar članstva.

 

Članak 20.

 Prava i obveze članova/ica:

 Članovi/ce imaju pravo:

 a) birati i biti birani u tijela Udruge (samo redovni/e članovi/ce),

 b) sudjelovati u cjelokupnom radu i aktivnostima Udruge, u utvrđivanju politike razvoja Udruge,kao i u donošenju i realizaciji programa i planova rada Udruge (samo redovni/e članovi/ce),

 c) na redovito obavješćivanje o programima i svim aktivnostima Udruge,

 d) iznositi svoje mišljenje o radu Udruge, prijedloge i zapažanja.

 e) davanje prijedloga za rad te koristiti prava i povlastice Udruge;

 f) sudjelovanje na organiziranim skupovima, edukacijama, tribinama, itd. koji služe za postizanjeciljeva rada Udruge.

 Članovi/ce imaju obvezu:

 a) pridržavati se odredaba ovog Statuta, drugih akata Udruge te odluka tijela upravljanja

 b) savjesno čuvati opremu i imovinu Udruge

 c) štititi ugled i interes Udruge

 d) sudjelovati u radu Udruge, te odgovorno izvršavati preuzete obveze i zadatke

 e) razvijati i gajiti dobre međuljudske odnose

 f) savjesno se odnositi prema svim situacijama, pogotovo prema problemima

 g) uredno uplaćivati članarinu.

 

Članak 21.
Stegovna odgovornost članova/ica
Članovi/ce Udruge stegovno odgovaraju za:
a) narušavanje ugleda Udruge svojim ponašanjem i postupcima
b) povredu Statuta i drugih općih akata Udruge
c) zlouporabu izbornih funkcija
d) povredu svojih članskih dužnosti
e) neizvršavanje financijskih i materijalnih obveza prema Udruzi.

Članak 22.

 Za povredu članske dužnosti i stege mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
a) opomena
b) zabrana obavljanja izbornih funkcija
c) isključenje iz Udruge.
Stegovni postupak vodi Upravni odbor.

Članak 23.

 Članstvo u Udruzi prestaje:

 a) istupanjem

 b) isključenjem u stegovnom postupku

c) isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta

d) neplaćanjem članarine za tekuću godinu.

 Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini.

 Odluka Skupštine je konačna.

 

VIII.  UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 24.

 Udruga se može udruživati u saveze, mreže ili zajednice udruga.

 Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

 Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Upravni odbor.

 

Članak 25.

 Udruga može osnovati ustrojstvene oblike: podružnice, sekcije, ogranke i klubove, koji nemaju svojstvo pravne osobe. Podružnice se osnivaju ukoliko je djelovanje izvan sjedišta Udruge, Udruga provodi više programa ili jedan izuzetno obiman, tako da se organiziranjem podružnica olakšava rad Udruge. Podružnica objedinjuje rad ogranaka, sekcija i klubova na svom području.

 Sekcija se može baviti jednim od užih područja djelovanja.

 Ogranak se može baviti organizacijom djelatnosti Udruge za članove/ice u svom mjestu, općinskom središtu ili manjem gradu.

 Klub se bavi organizacijom protoka informacija iz svih područja/programa u Udruzi, organizacijom javnih rasprava, tribina, neprofitnih manifestacija (koncerti, kazališne predstave, projekcije, promocije, izložbe, festivali, itd.), kampova i izleta za članove Udruge.

 Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem i ostalih ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor. Upravni odbor imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice ili ogranka Udruge.

 

Članak 26.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o autorskom djelu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

 

IX.  TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

 

            Članak 27.

 Tijela upravljanja Udruge su:

 a) Skupština

b) Upravni odbor

 

Članak 28.

 Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja.

 Skupštinu čine svi/e redovni/e članovi/ice Udruge.

 

Članak 29.

 Skupština Udruge:

 a)   donosi i mijenja Statut i druge opće akte Udruge, kao i njihove izmjene i dopune

 b)   bira i razrješava članove/ice Upravnog odbora,

 c)   donosi odluke o osobama ovlaštenima za zastupanje

 d)   usvaja strateške planove i programe rada

 e)usvaja financijska izvješća i donosi smjernice za izradu financijskih planova Udruge

 f)    određuje visinu članarine

 g)   odlučuje o organizacijskim i statutarnim promjenama i prestanku rada Udruge

 h)   ustanovljuje nagrade i priznanja za postignute rezultate i dostignuća

 i)    nadzire i kontrolira zakonitost u radu i poslovanju Udruge

 j)    nadzire poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge

 k)   nadzire ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana

 l)   predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu

m)  obavlja i druge poslove sukladno zakonu, a iz djelokruga, ciljeva i rada Udruge, ukoliko  ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela.

 

Članak 30.
Sjednica Skupštine može biti:

 a)      redovna – najmanje jednom u tijeku kalendarske godine

 b)      izborna

 c)      izvanredna

Zasjedanjem sjednice Skupštine rukovodi predsjednik/ca Udruge, a ukoliko se radi o sjednici izborne Skupštine Izborna komisija od 3 (tri) člana/ice izabrana javnim glasovanjem.

Sjednicu skupštine saziva predsjednik/ica i to:

a) kad ocijeni da je potrebno sazvati sjednicu Skupštine, a najmanje jednom godišnje,

b) na temelju odluke Upravnog odbora,

c) na zahtjev više od 1/3 članova/ica skupštine.

Ukoliko predsjednik/ca ne sazove sjednicu u roku od 14 dana, sjednicu mogu sazvati predlagači/ice.

Poziv na sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima/icama najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

 

Članak 31.

 Skupština može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočno ili zastupljeno više od polovine redovnih članova/ica Udruge.

 U nedostatku kvoruma čeka se 1 sat i nakon toga, ako je nazočna najmanje 1/3 redovnih članova/ica Udruge, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.

 Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova/ica, osim u slučaju članka 40. (prestanak rada).

 

Članak 32.

 Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.

 Upravni odbor se sastoji od 3 člana/ica. Čine ga predsjednik/ca Udruge i još 2 redovna/e člana/ice koji/e se biraju iz sastava Skupštine, tajnim glasovanjem.

 Za svoj rad Upravni odbor u cjelini i svaki/a njegov/a član/ica odgovoran/na je Skupštini.

 Mandat člana/ice Upravnog odbora traje 4 godine, s mogućnošću reizbora.

 Upravni odbor ili član/ica Upravnog odbora opoziva se po postupku po kojem je i izabran/a.

 Mandat novoizabranog/e člana/ice traje do kraja mandata Upravnog odbora.

 

Članak 33.

Upravni odbor:

a) provodi program i politiku razvoja koju utvrdi Skupština

b) koordinira analizu, kreiranje i provođenje strateškog plana Udruge

c) osigurava i nadgleda provođenje odluka Skupštine

d) utvrđuje prijedlog Statuta i općih akata Udruge

e) predlaže godišnji program, financijski plan, te završni račun

f) donosi pravilnike i procedure djelovanja Udruge

g) prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova

h) odlučuje o isključenju članstva

i) odlučuje o učlanjenju Udruge u druge organizacije

j) predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova/ica

k) donosi odluku o zapošljavanju, angažiranju i otpuštanju zaposlenika i volontera

l) prati i koordinira rad sekcija, podružnica, klubova, interesnih grupa, komisija

m) predlaže članove/ice Udruge za dodjelu nagrada i drugih priznanja

n) donosi odluku o promjeni sjedišta udruge

o) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, te poslove i nadležnosti koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 34.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

 Upravni odbor može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova/ica Upravnog odbora.

 Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova/ica Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik/ca. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/ca, sjednice saziva i predsjedava im član/ica Upravnog odbora kojeg/koju ovlasti predsjednik/ca.

 

Članak 35.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.

 Skupština može opozvati pojedinog člana/icu Upravnog odbora prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršenju zadataka iz programa rada Skupštine otežava rad i djelovanje Udruge, odnosno ostvarivanje utvrđene politike.

 

Članak 36.

 Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svog djelokruga, Upravni odbor može osnivati stalne i povremene komisije, kao stručna i pomoćna tijela u svom radu.

 Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih tijela upravljanja, Upravni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav i trajanje mandata kao i druga pitanja značajna za njihov rad.
Članovi/ice takvih komisija ne moraju nužno biti članovi/ce Udruge.

 

Članak 37.

 Predsjednik/ica Udruge (u daljnjem tekstu: predsjednik/ca) bira se iz sastava Skupštine, tajnim glasovanjem.

Mandat predsjednika/ce traje 4 godine, s mogućnošću reizbora, neovisno o prethodnim dužnostima u tijelima.


 

Članak 38.

 Predsjednik/ca Udruge:

 a) predstavlja i zastupa Udrugu u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim  aktima, te je odgovoran/a za zakonitost rada Udruge

b) rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge i odlukamaSkupštine i Upravnog odbora te predsjedava radom Skupštine i potpisuje odluke Upravnog  odbora i Skupštine

 c) saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora

 d) naredbodavac/ka je za financijski plan Udruge

 e) potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Udruge

 f) organizira obavješćivanje javnosti o radu Udruge

 g) vodi brigu o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora

 h) priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja

 i) provodi delegirane mu/joj ovlasti od strane Upravnog odbora

j) predlaže Upravnom odboru zapošljavanje, angažiranje i otpuštanje zaposlenih i volontera, tenadzire njihov rad

 k) rukovodi i ocjenjuje programe i aktivnosti

 l) prati i koordinira rad sekcija, podružnica, klubova, interesnih grupa, komisija

 m) identificira i nabavlja resurse i upravlja njima

 n) priprema godišnji proračun

 o) izrađuje financijski plan i završni račun u suradnji s Upravnim odborom

 p) predlaže pravila i strateške inicijative za Upravni odbor

 r) komunicira s relevantnim akterima

 s) promiče Udrugu u javnosti

 t) pruža podršku radu Upravnog odbora

 u) provodi projekte, ostale zadatke i dužnosti koje mu/joj delegira Upravni odbor

 v) obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik/ca udruge je za svoj rad odgovoran/na Upravnom odboru i Skupštini te se opoziva po postupku po kojem je i izabran/a.


 

Članak 39.

 Zamjenik Predsjednik/ca udruge je za svoj rad odgovoran predsjedniku/ci udruge te Upravnom odboru i Skupštini, te se opoziva po postupku po kojem je i izabran/a, a bira ga Upravni odbor iz redova članova Upravnog odbora Udruge. Po ovlaštenju Predsjednika/ca udruge obavlja i vrši sve dužnosti utvrđene člankom 30 ovog statuta. Mandat zamjenika Predsjednika/ce udruge predsjednika/ce traje 4 godine, s mogućnošću reizbora, neovisno o prethodnim dužnostima u tijelima.

 

Članak 40.

 Tajnik udruge je za svoj rad odgovoran predsjedniku/ci udruge te Upravnom odboru i Skupštini, te se opoziva po postupku po kojem je i izabran/a, a bira ga Upravni odbor iz redova članova Upravnog odbora Udruge.

 Tajnik Udruge:

a)      priprema rad Skupštine Udruge i Upravnog odbora

b)      priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge

c)      vodi zapisnike sa sjednica Skupštine Udruge i Upravnog odbora

d)     vodi stručno-administrativne poslove i čuva pismohranu Udruge

e)  obavlja i druge poslove za potrebe Upravnog odbora, predsjednika ili zamjenika predsjednike Udruge u skladu s općim aktima Udruge

f)       brine o riznici, arhivu, financijskim knjigama i te registru članstva Udruge

g)      Mandat tajnika udruge traje 4 godine, s mogućnošću reizbora, neovisno o prethodnim dužnostima u tijelima.

 

X.  IMOVINA I FINANCIRANJE UDRUGE

 

Članak 41.

 Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor. Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

 Članak 42.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Udruzi, kao i prava i obveze koje joj pripadaju čine imovinu Udruge.

 

Članak 43.

 Udruga ostvaruje prihode i imovinu od:

 a) članarina

 b) sponzorstava

 c) dobrovoljnih priloga i darova fizičkih te pravnih osoba

 e) dotacija

 f) edukacijom, kotizacijom i upisninom te donacija

 g) i drugih djelatnosti sukladno propisima.

Svi ostvareni prihodi koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge, te se raspoređuju za programske aktivnosti Udruge.

 

Članak 44.

Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koje donosi Skupština Udruge. U slučaju potrebe, Upravni odbor može donijeti privremeni financijski plan najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Članak 45.

Usvojeni financijski plan može se tokom godine mijenjati i dopunjavati. Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Upravni odbor.

Članak 46.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.  Financijsko poslovanje može voditi stručno i profesionalno poduzeće ili pojedinac registriran za tu djelatnost, a kojega će odrediti svojom odlukom Upravni odbor. Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine. Skupština nakon završetka financijske godine usvaja izvješće o ostvarivanju programa i proračuna te donosi zaključni račun.

Članak 47.

Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne i fizičke osobe ili davanju u zakup donosi Upravni odbor.

XI.  PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 48.

Udruga može prestati s radom temeljem odluke Skupštine dvotrećinskom većinom glasova svih članova/ica Skupštine te iz drugih razloga propisanih zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge odlukom skupštine, Skupština donosi odluku kome će pripasti imovina Udruge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Osim Statuta kao temeljnog akta, Udruga može imati i Poslovnik o radu Udruge kao opći akt Udruge. Poslovnikom o radu uredit će se određena prava članova/ica Udruge.

Članak 50.

 Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na javnu raspravu članovima/icama.

Po isteku rasprave, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova/ica Skupštine.

Članak 51.

Izmjene i dopune obavljaju se po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 52.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje skupština Udruge. Svi opći akti koje Udruga donosi moraju biti u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Udruge.

 

U Zagrebu, 08. prosinca 2011. godine.

 

Edukacije

Stručni sajmovi

ANGA Cable 2012

Anga Cable 2011

ANGA Cable Show 2012 ove godine je pod sloganom Hybrid Networks, Smart TV, Video on Demand & Connected Home